Liczba odwiedzin strony: 29614 Osób na stronie: 3
 

Sławomir Łakomy 
Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 104 poz. 1105 - Wykaz przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) Na podstawie art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Rozporządzenie określa przejścia graniczne, przez które środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności, substancje pomagające w przetwarzaniu oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, podlegające granicznej kontroli sanitarnej, mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywożone za granicę. 2. Ustala się wykaz przejść granicznych, o których mowa w ust. 1, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 3) ________ 1)    Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941). 2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 96, poz. 959. 3)    Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności oraz substancje...
Monitor Polski 1996 Nr 37 poz. 373 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 21 czerwca 1996 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje: § 1.  Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Las Zwierzyniecki" obszar lasu o powierzchni 33,84 ha, położony w mieście wojewódzkim Białystok. § 2.  Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu o charakterze grądu wilgotnego. § 3.  W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych miasta Białystok, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 10, jednostki rejestrowej 0010, grupy rejestrowej 4c jako działka nr 964/7. § 4.  1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:   1)   pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,   2)   zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,   3)   polowania, chwytania, płoszenia i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,   4)   wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,   5)   wydobywania skał i minerałów,   6)   niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki leśnej,   7)   zakłócania ciszy,   8)   palenia ognisk,   9)   stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej,   10)  zmiany stosunków wodnych,...
KRS 0000265246 - "MIŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"MIŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH" FUNDACJA 2006-10-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SIENKIEWICZA 75/77/9 90-057 ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
726-254-89-26 100261275 0000265246
KRS 0000265245 - BWR "BANDOS" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BWR "BANDOS" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZKOLNA 10/9 81-363 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
586-218-03-04 220285676 0000265245
KRS 0000265244 - PROMETEUSZ SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PROMETEUSZ SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 659 81-855 SOPOT M. SOPOT M. SOPOT POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(58) 555-15-20 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
586-218-03-62 220309632 0000265244
KRS 0000265243 - STOWARZYSZENIE KULTURALNE "RADOŚĆ DLA RADOŚCI"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE KULTURALNE "RADOŚĆ DLA RADOŚCI" STOWARZYSZENIE 2006-10-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PLANETOWA 36 04-830 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000265243
KRS 0000265242 - STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY SADKI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY SADKI STOWARZYSZENIE 2006-10-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MICKIEWICZA 6 89-110 SADKI SADKI NAKIELSKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
558-178-63-57 340237701 0000265242